top of page

הזדמנויות השקעה 

Screenshot_20230804_094050_WhatsApp.jpg

הלוואת חוב 

מקבלים חוזה הלוואה על שמכם, על כתובת של נכס ספציפי. 

סכום הלוואה: 50-350 אלף דולר. 

תשואה: דו ספרתית יפה. מעל ל- 10% בשנה. 

בסוף הפרויקט מקבלים את הקרן והריבית. 

משך ההלוואה: עד לסוף הפרויקט / עד 20 חודשים, המוקדם מביניהם.

העסקה מלווה בעורך דין נאמן וחשבון נאמנות. 

תהליך מסודר, קל, ברור ושקוף.

תשואה גבוהה מ 10% לשנה

יובהר, כי הפרסום באתר או במיילים הנשלחים הינו כללי בלבד למשקיעים פוטנציאליים כאמור בסעיף 15א(א)(4) לחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968 “(החוק)  וככזה אינו מהווה הצעה לציבור. מידע נוסף ובין היתר, תנאי ההשקעה יימסרו למספר משקיעים אשר ייבחרו מתוך מאגר המשקיעים הפוטנציאליים במסגרת משא ומתן פרטני ובהתאם להוראות חוק. הצעה ומכירה של ניירות ערך למשקיעים בישראל ככל שתעשה, שלא על פי תשקיף, מוגבלת ל- 35 משקיעים או למשקיעים מסווגים ובפטור מפרסום תשקיף, והכל בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק. ככל שתעשה הצעה ו/או מכירה לציבור כאמור לעיל היא תיעשה אך ורק על פי תשקיף כנדרש לפי כל דין. מודגש כי האמור אינו מהווה הצעה או הזמנה להשקעה ואינו בגדר הצעה לציבור כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. ההשקעה כרוכה בסיכונים, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. באחריות המשקיע בעצמו ו/או באמצעות יועציו המקצועיים, לבחון את כדאיות ההשקעה ולהעריך את הסיכונים הכרוכים בהשקעה ובהגנה על האינטרסים האישיים שלו בקשר עם השקעה זו ובכלל זאת להתייעץ עם גורמים מקצועיים בכל הקשור להיבטי המיסוי האישיים של כל אחד. 

לקבלת עדכונים על תכנים, אירועים והטבות

נרשמת בהצלחה!

bottom of page