top of page

יערה נשיא (להלן "יערה") ו"שותפים לשפע" מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט בכתובת
https://www.shefa-partners.com/  (להלן "האתר").

 

יערה הנה יזמת ומייסדת קהילת "שותפים לשפע". אתר זה הוקם במטרה להנגיש את תחום ההשקעות, ההתפתחות האישית, הגדלת הכנסות ופיתוח תודעת השפע לכל מי שחפץ בכך.
זאת, בין היתר, באמצעות סקירות ספרים וקורסים בתחומים הנ"ל, וובינרים, הטבות, הצעות, קבוצות דיון בוואטסאפ ועוד (להלן "התכנים").

 

יש לקרוא את התקנון טרם הגלישה באתר וביצוע פעולות בו ו/או הקשורות בתכנים באתר. ככל והנך מתנגד לתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו על תיקוניהם מעת לעת, או ככל ואינך שבע רצון מתכני האתר בכל עת ומכל סיבה שהיא - הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הנו לחדול מגלישה באתר באופן מיידי.

 

הגלישה באתר וביצוע פעולות בו כאמור מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. 

 

האתר ו/או מי מטעמו שומרים על זכותם לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד תחילת השינוי, ככל ויהיה, הנו מרגע פרסומו באתר.

 

כללי:

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. 

 2. ככל ובמועד מסויים ייקבע, כי הוראה כלשהי בתקנון הנה חסרת תוקף ו/או בלתי אכיפה - לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון והן תוספנה לעמוד בתוקפן.

 

הגלישה באתר:

 1. הגלישה באתר מותרת לבני 18 ומעלה. מתחת לגיל 18 - מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס ככל ובוצעה גלישה באתר בניגוד לסעיף זה, הרי שהאתר לא ייקח כל אחריות על פעולות שבוצעו בידי קטין ואשר טעונות ע"פ דין הסכמת אפוטרופוס ו/או בית משפט.

 2. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה והוא פתוח לכל גולש. יחד עם זאת, האתר רשאי לאפשר הרשמה באמצעות רשת הפייסבוק ו/או כל רשת חברתית אחרת. 

 3.  

 4. הרשמה ו/או השארת פרטים באתר, בכפוף להסכמת הגולש, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס לוובינרים, מבצעים והטבות חדשות המוצעים למשתמשים רשומים.

 5.  

 6. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או קבלת דיוור לפי שיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

 7. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להטעות ו/או לבצע מעשה בלתי חוקי או הנחזה כבלתי חוקי בהתאם לדיני מדינת ישראל, או בכדי לאפשר ו/או לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

 8.  

 9. אם נעשה שימוש באתר במטרה להתחרות באתר ו/או בשירותים אותם הוא מציע;

 10.  

 11. בכל מקרה בו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר – הופרו תנאי תקנון זה. 

 12.  

 13. הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו

 14. התכנים המופיעים באתר הנם פרי התרשמות אישית ומובאים לידיעה בלבד. הם אינם מובאים כתחליף לייעוץ פרטני ו/או בכלל, ואין לראות בהם ככאלה, אין להסתמך עליהם ואין לראות בהם משום המלצה ו/או הבטחה לתוצאה כלשהי. 

 15.  

 16. האתר ו/או מי מטעמו אינם מספקים ייעוץ מכל מין וסוג שהוא ואין להם רישיון לייעוץ מכל סוג שהוא.

 17.  

 18. אין לראות בתכני האתר משום ייעוץ מטעם האתר ואין לראות בפרסום הצעה ו/או הטבה מכל סוג שהוא באתר כהמלצה לעניין טיבה ו/או מהימנותה ו/או כדאיותה של ההצעה ו/או לביצוע רכישה ו/או השקעה, לרבות אך לא רק לעניין השתתפות בהשקעות, רכישות קבוצתיות ו/או פרטיות ו/או התקשרות עם צד ג' כלשהו. 

 19.  

 20. חלק מן הפרסומים באתר מפנים לאתרים של גופים אחרים (להלן "אתרי צד ג'") שאינם בבעלותו של האתר ולכן האתר אינו אחראי ואינו יכול להיות אחראי לכל פרסום ו/או מצג ו/או תוכן המופיע באתרי צד ג' הנ"ל לרבות, אך לא רק, לעניין הכשרתו של המפרסם, נכונות הפרסום וכדאיות ההצעה. על הגולש חלה האחריות על השימוש באתרי צד ג'  בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המוצגים בהם.

 21.  

 22. כל מידע ו/או מצג הנוגע לתכנים ו/או הצעות ו/או הטבות המוצגים באתר, שמקורו בצדדי ג' ששירותיהם ו/או פרסומיהם מופיעים באתר, הנם באחריותם הבלעדית של צדדי ג'. האתר אינו ערב למידע כאמור, לרבות לעניין טיבו, מהימנותו ו/או מידת הדיוק שלו. 

 23.  

 24. למען הסר ספק מובהר בזה, כי לגבי חלק מצדדי ג' המפרסמים באתר עשוי להיות דירוג, המושפע מהמלצות גולשים אחרים ולא של בעלי האתר ו/או מי מטעמו . אין לייחס לבעלי האתר ו/או מי מטעמו כל המלצה או דירוג ביחס לצדדי ג' והאתר לא יישא באחריות בגין ייחוס כאמור ו/או הסתמכות על המלצה ו/או דירוג כאמור. 

 25.  

 26. כל פעולה המבוצעת ע"י הגולש תוך הסתמכות על תכני האתר ו/או צדדי ג' המקושרים אליו ו/או עמו הנה באחריותו של הגולש בלבד. בכל השקעה, (ובכלל זה השקעות נדל"ן) קיים סיכון לרבות סיכון להפסד ההשקעה. הגולש מתחייב להפעיל שיקול דעת ולבצע את כל הבדיקות ההכרחיות ביחס לכל הצעה ו/או הטבה ו/או פרסום המופיע באתר ו/או באתרי צד ג', ובכל מקרה האתר לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם בגין הצעות הקשורות לצדדי ג'.

 27.  

 28. בהמשך לגלישתך באתר, הנך מאשר כי ידוע לך, כי האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות ישירה ו/או עקיפה לפעולות ו/או לתוצאות ו/או לנזק או הפסד העלול להיגרם לך כתוצאה מן השימוש ו/או ההסתמכות על תכני האתר ו/או על אתרי צד ג' אליהם הגיע באמצעות האתר ו/או הנובעים מהחלטתך להתקשרות עמם ו/או תוצאתה של התקשרות כאמור. בהמשך גלישתך באתר הנך מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כאמור.

 29.  

 30. המשך גלישתך באתר כמוה כהסכמה לתנאי הגבלת האחריות כמפורט לעיל, וידוע לך כי בהסתמך על הסכמתך זו הסכים האתר ו/או מי מטעמו לאפשר לך גלישה באתר. 

 31.  

 32. קניין רוחני וזכויות שימוש באתר:

 33.  

 34. כל התכנים המופיעים באתר הנם בבחינת קניין רוחני שהנו בבעלותו של האתר בלבד, ולו בלבד, או לאתר צד ג' שהרשה שימוש בתוכן שבבעלותו – כל זכויות היוצרים בו.

 35.  

 36. אין לעשות בתכני האתר כל שימוש שאינו שימוש אישי, לרבות העתקה, עריכה, תרגום, הפצה, מכירה, העברה, השכרה, בין באופן ישיר בין באופן עקיף ו/או בכל דרך ו/או אמצעי שהוא, ללא הסכמת האתר ו/או אתרי צד ג' מראש ובכתב. 

 37.  

 38. למען הסר ספק, לא תהיה בהסכמת האתר כדי לבטל את זכויות היוצרים כאמור ועל הגולש לפעול לשמירה על זכויות היוצרים של האתר ו/או צד ג' בהתאם לכל דין, לרבות, אך לא רק, בדרך של מתן קרדיט. 

 39.  

 40. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות, הסתה או הפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 41.  

 42. האתר רשאי, אך לא חייב, לדרוש ביטול כל קישור כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד לגולש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

 43.  

 44. בכל מקרה לא יישא האתר בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה מכל קישור כאמור והיא תחול על מבצע הקישור בלבד.

 45.  

 46. מדיניות פרטיות

 47.  

 48. אנו ב"שותפים לשפע" מקפידים על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלנו. עיין במדיניות הפרטיות שלנו להלן כדי להבין כיצד אנו עושים שימוש במידע האישי שלך כאשר הנך מבקר באתרינו או משתמש בו. 

 49.  

 50. כיצד אנו אוספים מידע

 51. בעת הרשמה ו/או השארת פרטים באתר תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה – הכל לשיקול דעתו הבלעדי של האתר. 

 52.  

 53. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר להלן, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 54.  

 55. כמו כן , האתר שומר על זכותו לקבל ו/או לרכוש מידע אישי וכללי הנוגע לך מצדדים שלישיים עמם אנו פועלים בשיתוף פעולה. 

 56.  

 57. כמו כן, אנו אוספים מידע מסוים באופן אוטומטי על סמך פעילותך באתר. מידע זה אשר נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות "עוגיות" – cookies) עשוי לכלול מידע דמוגרפי, מידע בדבר תחומי עניין, התנהגות, סוג מכשיר, וכן את כתובת ה- IP  של המחשב ופרטי הדפדפן שלך.

 58.  

 59. כל המידע הנ"ל משמש אותנו למטרות הבאות:

 60.  

 61. ניתוח השימוש באתר, והתאמה אישית של התוכן, הפריסה, והשירותים באתר על מנת לענות על צרכיך בצורה המיטבית;

 62. שליחת דיוורים 

 63. אכיפת הסכמים ותקנון זה

 64. פיתוח היצע של המוצרים והתוכן שלנו

 65. שיפור הקידום ומאמצי השיווק שלנו

 66. גילוי שגיאות, הונאות ופעילויות זדוניות אחרות

 67.  

 68. למען הסר ספק, השימוש במידע הנו בהתאם לכל דין ולמטרות המפורטות לעיל ולא לשום מטרה אחרת. לעולם לא נשתף, נעביר או נמכור את המידע שלך ביודעין לצד שלישי כלשהו. עם זאת, אנו עשויים לחלוק מידע כזה:

 69.  

 70. עם צדדים שלישיים, לרבות כאלו המציגים פרסומות באתרנו, על סמך האישור שלך בלבד.

 71.  

 72. במקרה זה, כמובן שאיננו לוקחים אחריות על התוכן אשר צד ג' שולח לך למספר הטלפון או למה שנעשה עם כתובת הדוא"ל שלך על ידי צד ג'.

 73.  

 74. עם רשות משפטית ו/או שלטונים, ככל שדרשו זאת ע"פ דין ו/או כל צד שלישי בהתאם לצו משפטי בלבד. 

 75.  

 76. למעט אלה, לעולם לא נמכור, נחליף, או אחרת ניתן את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים ביודעין.
   

 77. ביחס לאתרי צד שלישי

 78.  

 79. ייתכן וחלק מן הקישורים באתרנו מפנים לאתרים של צדד ג' כמפורט לעיל. 

 80.  

 81. מחובתך לשים לב כי מדובר באתרי צד ג' כאמור ולדעת, כי לאתרי צד שלישי אלה יש מדיניות פרטיות שונה משלנו.

 82.  

 83. אין אנו אחראים בדרך כלשהי על האופן שבו הינם עשויים לאסוף או לבקש ממך מידע או לאופן שבו הינם עושים שימוש במערכת ההפעלה ועשויים לחשוף מידע כאמור.

 84.  

 85. אנו ממליצים שתקרא את מדיניות הפרטיות של כל אתרי צד שלישי אשר בהם הנך מבקר טרם השימוש באתרים אלה.
   

 86. הפרות ופיצוייים

 87. בכל מקרה של הפרת הוראות תקנון זה הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים ו/או מי מטעמו, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד האתר ו/או מי מטעמו על ידי צד שלישי כלשהו, ובגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם במישרין ו/או בעקיפין עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

 88.  

 89. סמכות שיפוט:

 90.  

 91. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 

 92.  

 93. לבתי המשפט שבמחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

 94.  

 95. יצירת קשר

 96.  

 97. אם ישנן שאלות נוספות, בקשות ו/או הערות הנוגעות למדיניות פרטיות זו, אנא פנה אלינו באמצעות הדוא"ל.

 98.  

 99. כל הזכויות בתקנון זה שמורות לעו"ד לירז שי ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

 100.  

 101. תאריך עדכון אחרון: ________

bottom of page